اعضای شرکت


مهسا قویدل


کارشناس تحقیقات بازار طراح و سئوکار محتوا wordpress
وب سایت : www.oxygen24.ir کارشناس دیجیتال مارکتینگ

محسن گلذار احمدی


کارشناس تحقیقات بازار ، دیجیتال مارکتینگ طراح و سئوکار محتوا wordpress
وب سایت : www.silverage.co کارشناس نرم افزار

عسل آهنچی


کارشناس مدیریت و تحقیقات بازار طراح و سئوکار محتوا wordpress
وب سایت : www.oxygen24.ir کارشناس مدیریت

شکوفه عبدالهی


کارشناس دیجیتال مارکتینگ ، طراح و سئوکار محتوا
وب سایت : www.oxygen24.ir کارشناس IT

زهرا جعفری


کارشناس تحقیقات بازار بر درآمد ، طراح و سئوکار محتوا wordpress
وب سایت : www.oxygen24.ir کارشناس امورمالی

الهه صادقی


کارشناس آمار و تجزیه و تحلیل بازار ، طراح و سئوکار محتوا wordpress وب سایت : www.oxygen24.ir

افسانه آقایی


کارشناس و مترجم تحقیقات بازار طراح و سئوکار محتوا wordpress
وب سایت : www.oxygen24.ir

ابراهیم حسین زاده


طراح و برنامه نویس وب - php و Gamification
وب سایت : www.oxygen24.ir کارشناس نرم افزار
گروه مهندسی اکسیژن